Organy Placówki

DYREKTOR

Zakres kompetencji:

 • kieruje działalnością szkoły i przedszkola,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i przedszkola oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
 • przedstawia radzie pedagogicznej szkoły, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych, współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 • w przypadkach określonych w statucie szkoły wnioskuje do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
 • Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole i przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 • zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
 • Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, Radą Rodziców.
 • Dyrektor sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez młodzież zamieszkałą w obwodzie gimnazjum.
 • Dyrektor prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów.|
 • Dyrektor prowadzi "Księgę uczniów" i "Księgę ewidencji", do których wpisuje wszystkich uczniów realizujących obowiązek szkolny (z obwodu szkoły i spoza obwodu).
 • Dyrektor prowadzi również arkusze ocen dla każdego ucznia. W tej teczce znajdują się także podania uczniów o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
 • Dyrektor jest obowiązany do egzekwowania obowiązku szkolnego wobec wszystkich uczniów zamieszkałych w obwodzie jego szkoły w wieku od 13 lat do 18 lat lub do ukończenia szkoły.
 • Jeżeli uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły po wyczerpaniu wszystkich możliwości (rozmowy z uczniem, jego rodzicami lub opiekunami prawnymi), co najmniej dwukrotnie, wysyła do rodziców upomnienie za potwierdzeniem doręczenia.
 • Po wyczerpaniu dotychczasowych środków dyrektor szkoły wypełnia tytuł wykonawczy oraz wniosek o wdrożenie postępowania egzekucyjnego i kieruje go do Prezydenta Miasta. Do wniosku dołącza kserokopię upomnień wraz z potwierdzeniem ich doręczenia.
 • Obowiązek egzekwowania spełniania obowiązku przez uczniów dyrektor powierza pedagogowi szkolnemu, który wspólnie z wychowawcą jest zobowiązany do przestrzegania zasad.

RADA RODZICÓW

Jest przede wszystkim organem opiniotwórczym i doradczym, ale też posiada pewne kompetencje wykonawcze, może np. decydować o usunięciu ucznia ze szkoły. W skład Rady Szkoły wchodzą rodzice i nauczyciele.

 

SAMORZĄD SZKOLNY

Samorząd szkolny jest organem uczniowskim, wyłanianym przez samych uczniów szkoły. Organizacja ta jest demokratyczna i niezależna od administracji szkolnej i ugrupowań politycznych.

 • Rozwiązywanie problemów uczniów.
 • Zajmowanie stanowiska w spawach dotyczących uczniów.

Opiniowanie w sprawach dotyczących uczniów i, na wniosek dyrektora, nauczycieli.

Opublikował: Leonard Górski
Publikacja dnia: 06.02.2024, 18:14
Dokument oglądany razy: 354
Podpisał: Leonard Górski
Dokument z dnia: 06.02.2024