RSS
A A A

Organy placówki

Organy szkoły są następujące:

DYREKTOR mgr LEONARD GÓRSKI

Zakres kompetencji:

 • Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 • Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,
 • Reprezentuje szkołę na zewnątrz,
 • Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.


RADA PEDAGOGICZNA

Zakres kompetencji:

 • zatwierdzenie planu pracy szkoły
 • uchwalenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
 • podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu projektów przez Radę Szkoły
 • ustalanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • zatwierdzenie zasad oceniania zachowania uczniów
 • opracowanie i uchwalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
 • opracowanie i uchwalenie Programu Wychowawczego Szkoły po zasięgnięciu opinii Komitetu Rodzicielskiego i Samorządu Uczniowskiego


SAMORZĄD SZKOLNY

Samorząd szkolny jest organem uczniowskim, wyłanianym przez samych uczniów szkoły. Organizacja ta jest demokratyczna i niezależna od administracji szkolnej i ugrupowań politycznych.

 • Rozwiązywanie problemów uczniów,
 • Zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących uczniów,
 • Opiniowanie w sprawach dotyczących uczniów i, na wniosek dyrektora, nauczycieli


Opublikował: Katarzyna Kuchta
Publikacja dnia: 01.09.2014
Podpisał: Katarzyna Kuchta
Dokument z dnia: 10.09.2011
Dokument oglądany razy: 1 998